Disclaimer


1. Aansprakelijkheid

Deze website is met de meeste zorg ontwikkeld. Group Maes besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de site bevinden. Deze site is louter informatief bedoeld. Group Maes behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Group Maes kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site, en Group Maes garandeert geenszins de correctheid van de gegevens die zich op deze site bevinden. Deze site bevat ook links naar andere websites. Group Maes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites die een link maken naar de Group Maes site evenmin als voor de links die de site van Group Maes maakt naar externe sites.

2. Privacy

Voor Group Maes is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. De persoonsgegevens die per e-mail worden verkregen, worden slechts verwerkt voor het verstrekken van informatie betreffende Group Maes zowel voor particulieren als bedrijven en andere organisaties. De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet zonder toestemming overgedragen aan derden behoudens wettelijke verplichting. U beschikt op elk ogenblik over een toegangs- en wijzigingsrecht over deze gegevens evenals een recht op verzet. Voor elk verzoek over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds een e-mail sturen naar info@groupmaes.be

3. Intellectuele eigendom

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een auteursrecht en andere beschermingen van het intellectuele eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Group Maes. Deze site bevat mogelijk ook teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles of videofiles die onderworpen zijn aan een auteursrecht van derden. Deze website verleent geenszins de toestemming om onze intellectuele eigendom of deze van derden te gebruiken.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op elk geschil over de site www.groupmaes.be en de rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd.